پروین اعتصامی

گویمت شرط نیک‌نامی چیست؟ خاری از پای عاجزی کندن!

/post-641

به بهانۀ 25 اسفندماه، روز بزرگداشت پروین اعتصامی، نگاهی به یکی از اشعار  او درباره نیکوکاری داشته‌ایم و از فرصت کوتاه دنیا برای یادگارگذاشتن «ردّ پا» سخن گفته‌ایم.


صفای باغِ هستی نیک‌کاری است

/post-455

پروین اعتصامی در شعری زیبا، به اهمیت نیکی‌کردن به دیگران بدون چشم‌داشت و ریا می‌پردازد و بهای نیکی را برای مخاطبانش یادآوری می‌کند. وی در یکی از این ابیات می‌گوید: صفای باغِ هستی، نیک‌کاری است/ چه رونق، باغِ بی‌رنگ و صفا را؟