کاشف پنی سیلین

وقتی یک کار خیر به کشف «پنی‌سیلین» منجر شد

/post-689

اگر به بازی «دومینو» نگاهی فلسفی بی‌اندازیم، متوجه می‌شویم که این بازی در زندگیِ هر روزۀ بشریت در حال جریان است. گاهی یک کار خیر به ظاهر کوچک، اثر «دومینو وار» پیدا می‌کند و بر پهنۀ جهان تأثیر می‌گذارد.