م سسات خیریه ایران

مهم‌ترین عامل تحقق توسعۀ نوآوری در خیریه‌ها بهره‌مندی از دانش بازار است

/post-441

مهم‌ترین عامل تحقق توسعۀ نوآوری در خیریه‌های ایران، بهره‌مندی آن‌ها از دانش بازار است. همچنین عواملی نظیر آموزش نیروی انسانی و پژوهش، شرایط و زمینۀ لازم برای بهره‌مندی از دانش روزآمد بازار را در راستای تحقق راهبردها در خیریه‌ها، شامل توسعۀ ارتباطات درون‌ و برون‌سازمانی و روابط میان‌فرهنگی محقق می‌سازد.