مجتمع آموزشی و توانبخشی و هنری رعد کرج

مجتمع «رعد کرج» به معلولان خدمات آموزشی - هنری رایگان ارائه می‌کند

/post-1019

مجتمع توانبخشی و حرفه‌آموزی «رعد کرج» به افراد دارای معلولیت در زمینه‌های هنری، ورزشی، روانشناسی و توانبخشی خدمات رایگان ارائه می‌دهد.