مبارزه با جنگل زدایی

21 مارس و ضرورت حفاظت روزافزون از جنگل

/post-824

سالانه به اندازه 14 میلیون زمین فوتبال از جنگل‌های کرۀ زمین از بین می‌رود، در ایران نیز اگر روند جنگل‌زدایی ادامه پیدا کند، تا 50 سال آینده چیزی از جنگل‌های کشورمان باقی نمانَد. در این شرایط، مشارکت و همکاری سازمان‌های غیر دولتی مردم‌نهاد در حفاظت از جنگل، بیش از پیش ضرورت دارد.