قصاص

قاتلی که پس از 21 سال به شرط کمک به معتادان بخشیده شد

/post-773

با گذشت اولیای دم، جوانی که 21 سال پیش دست به جنایت زده بود از مجازات قصاص گریخت تا دیه مقتول صرف کمک به معتادان و ترک اعتیاد آنها شود.


قصاص اجرا نشد؛ به جایش 500 بخاری برای روستاهای محروم خریداری شد

/post-683

خانواده اولیای دم در یک پرونده قضایی پُرتنش که 12 سال به طول کشید، از اجرای حکم قصاص گذشت کردند اما این شرط را گذاشتند که قاتل، 500 دستگاه بخاری برای روستاهای مناطق سردسیر و محروم تهیه کند.