فقر بهداشتی

مبارزه با «فقر بهداشت» با خرید لباسشویی برای مدارس

/post-868

مؤسسه خیریه «بانک بهداشت» (Hygiene bank) که در سال 2018 در انگلستان تأسیس شد، تاکنون برای مبارزه با فقر بهداشت، در 50 مدرسه این کشور، ماشین و مواد لباسشویی قرار داده است.