فرزندخواندگی

فرزندان تحت پوشش بهزیستی با 3 طرح حمایت می‌شوند

/post-1119

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از اجرای امین موقت، جایگزین دائمی و میزبان مهمان با هدف ایجاد چتر حمایتی خانواده برای فرزندان زیرپوشش مراکز بهزیستی خبر داد.