فرزندان بهزیستی

فراخوان تأسیس شبکه حمایتی برای فرزندان انتقال‌یافته به زندگی مستقل

/post-1163

معاونت امور اجتماعی اداره بهزیستی استان البرز در نظر دارد به منظور راه‌اندازی شبکه حمایتی فعال برای فرزندان انتقال‌یافته به زندگی مستقل از کلیه مؤسسات حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری کند.