طلوع بی نشان ها

گزارش «فرهیختگان» دربارۀ حکم تخلیۀ یکی از مراکز جمعیت «طلوع بی‌نشان‌ها»

/post-1052

طی روزهای گذشته بیانیه‌ای انتقادی از سوی جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها منتشر شد که از حکم تخلیۀ یکی از مراکز این جمعیت حکایت داشت. روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی به جنبه‌هایی از کشمکش میان شهرداری منطقه 10 و این جمعیت خیریه پرداخته است.