سادات

تبیین اهداف و فعالیت‌های بنیاد خیریۀ سادات

/post-1252

مجید صمدیان؛ مدیرعامل بنیاد سادات در پنجاه‌ و هفتمین نشست «یک چای، یک تجربه» با بیان اینکه شبکه‌سازی را در حوزه سادات ایجاد و ساماندهی کردیم تا ارتباطی بین فقرزدایی، شبکه اجتماعی و بهره‌بردن از شبکه سادات برقرار شود، گفت: در چهار حوزه آموزش، اشتغال، ازدواج و اسکان کار می‌کنیم و برنامه داریم.