ریا

صفای باغِ هستی نیک‌کاری است

/post-455

پروین اعتصامی در شعری زیبا، به اهمیت نیکی‌کردن به دیگران بدون چشم‌داشت و ریا می‌پردازد و بهای نیکی را برای مخاطبانش یادآوری می‌کند. وی در یکی از این ابیات می‌گوید: صفای باغِ هستی، نیک‌کاری است/ چه رونق، باغِ بی‌رنگ و صفا را؟