رهبری خیریه

مدل رهبری موفق در خیریه

/post-734

مدل رهبری هرسی-بلانچارد چارچوب ارزشمندی را برای رهبران خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد ارائه می‌دهد تا سبک های رهبری خود را بر اساس آمادگی و سطح توسعه اعضای خود تطبیق دهند. این مدل، خود، چهار سبک رهبری: کارگردانی، مربی‌گری، حمایتی و تفویض اختیار را شامل می‌شود.