خیریه در ماه رمضان

پیوند «خیر» و «رمضان» در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

/post-803

طبق یک نظرسنجی در پنج کشور خاورمیانه، بیش از 70 درصد مردم قصد دارند در  ماه رمضان به یک فعالیت خیر یا مؤسسه خیریه کمک کنند. این میزان از تمایل  مردم به کار خیر در ماه رمضان، هم اهمیت ماه رمضان را در این کشورها نشان می‌دهد و هم حاکی از بالابودن سرمایۀ اجتماعیِ کار خیر  در این کشورها  دارد.