خیرین مهارت

تجلیل از خیرین عرصۀ مهارت‌آموزی در جشنواره ملی مهارت

/post-1098

خیرین و واقفین عرصۀ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جشنواره ملی مهارت مورد تقدیر قرار می‌گیرند.