توسعه فعالیت سازمانی

آینده‌های محتمل چهارگانه برای خیریه‌های کرمانشاه

/post-1274

نویسندگان مقالۀ «آینده‌پژوهی مؤسسات خیریه (مطالعه موردی: امور خیریه در شهر کرمانشاه)» برای آیندۀ خیریه‌های کرمانشاه چهار وضعیت را پیش‌بینی کرده‌اند که عبارت از: توسعۀ فعالیت‌های سازمانی در قالب تخصصی‌شدن فعالیت‌های مؤسسات خیریه، حفظ و تقویت موقعیت فعلی، تقویت جایگاه سازمانی و کاهش فعالیت‌های مؤسسات خیریه هستند.