بزرگداشت سعدی

که زشت است پیرایه بر شهریار، دلِ شهری از ناتوانی فِگار

/post-925

خیرخواهی و نیکوکاری، مضمونی است که در اشعار فراوانی از سعدی بازتاب یافته است. وی در باب اول بوستان، مسئولیتِ انسانیِ حاکمان را یادآوری می‌کند که باید  از زرق و برق، تجملات و آسایش خود، به نفع مردمی که هیچ چیز در دنیا  ندارند، بگذرند.