آموزش برای همه

روز جهانی آموزش و نگاهی بر خیریه‌های مشهور دنیا در این عرصه

/post-610

مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 ژانویه (مقارن با چهارم بهمن) را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش برای صلح و توسعه تعیین کرده ‌است. به این بهانه، نگاهی به نقش بازی‌گران غیر دولتی در عرصه آموزش داشته‌ایم و خیریه‌های مشهور دنیا در این زمینه را معرفی کرده‌ایم.