100 خیریه مشهور ایران

آشنایی با 100 خیریه مشهور در ایران

/post-1007

هزاران خیریه و تشکل‌ مردم‌نهاد در کشور فعالیت می‌کنند اما برخی از این  مؤسسات خیریه از جهت کمیت یا کیفیت ارائه خدمات در محدوده فعالیتشان، به  شهرت خوبی رسیده‌اند. در این گزارش بر اساس تجارب میدانی به معرفی 100 مورد از خیریه‌های مشهور ایران پرداخته‌ایم.