موسسه خانواده محور

فراخوان بهزیستی برای صدور مجوز تأسیس مؤسسه خانواده‌محور در هرمزگان

/post-979

مدیران مؤسسات خیریه دارای مجوز تأسیس و فعالیت در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان در صورتی که در بخش اهداف اساسنامه مؤسسه، مراقبت خانواده‌محور از کودکان و نوجوانان ثبت شده باشد می‌توانند از بهزیستی مجوز فعالیت مؤسسه مراقبت خانواده‌محور را در خواست کنند.