مهدی چمران

تصویب کمک پنج میلیاردی شهرداری تهران به آزادی مادران زندانی

/post-503

اعضای شورای شهر تهران در قالب یک طرح دو فوریتی مبلغ پنج میلیارد تومان را برای آزادی مادران زندانی به تصویب رساندند.