معلولیت

قوانین موجود برای معلولان به سختی اجرا می‌شود

/post-894

دکتر کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان کشور در گفت وگو با خیر ایران از مشکلات این گروه از جامعه سخن می‌گوید