دیه

قاتلی که پس از 21 سال به شرط کمک به معتادان بخشیده شد

/post-773

با گذشت اولیای دم، جوانی که 21 سال پیش دست به جنایت زده بود از مجازات قصاص گریخت تا دیه مقتول صرف کمک به معتادان و ترک اعتیاد آنها شود.