خیریه نیک گامان جمشید

دستگاه «ثبت نوار عصب و عضله» در مرکز درمانی «کوثر» سنندج راه‌اندازی شد

/post-1304

دستگاه ثبت نوار عصب و عضله به همت مؤسسۀ خیریۀ «نیک‌گامان جمشید» در مرکز پزشکی، درمانی و آموزشی «کوثر» سنندج راه‌اندازی شد.