خیریه شهید آزادپور

مادری با پنج فرزند که کمک‌ به نیازمندان، برنامه‌ ثابت زندگی اوست

/post-1275

نجیمه حسین‌پور با وجود پنج فرزند قد و نیم قد با کمک همسرش خیریه‌ای کوچک به‌نام «شهید آزادپور» در شهر ری در حوزه تأمین ارزاق خانواده‌های بی‌بضاعت راه‌اندازی کرده و کمک‌کردن به نیازمندان جزو برنامه‌های ثابت زندگی اوست.