بهداشت و درمان

خیرین؛ پیشگامان اصلی ارتقاء سرانه‌های درمانی شهرستان خور و بیابانک

/post-968

فرماندار شهرستان خور و بیابانک گفت: خیرین، پیشگامان اصلی در رفع نیازهای بهداشت و درمان و ارتقاء سرانه‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان محسوب می‌شوند.