اطلس خیر ایران

مراحل ارزیابی یک خیریه چیست؟

/post-822

در یادداشت حاضر، ضمن اشاره به تجربه موفق مرکز خیر ماندگار در مدل‌سازی برای ارزیابی خیریه‌ها، به شرح مراحل ارزیابی یک خیریه پرداخته شده است.