پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه

سومین شماره از پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه منتشر شد

/post-905

سومین شماره از پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه مشتمل بر 12 مقاله منتشر شد. این پژوهشنامه اولین دوفصلنامه دانشگاهی است که به طور تخصصی به مسائل و چالش‌های حوزه خیر و نیکوکاری می‌پردازد.


وضعیت اقتصادی با ایجاد سیستم توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بهبود می‌یابد

/post-440

یکی از نهادهای مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی، خیریه‌ها هستند. برای بررسی جایگاه‌ خیریه‌ها می‌توان از مدل عامل‌بنیان براساس مدل اقتصادی توزیع ثروت بهره‌برداری کرد؛ مدلی که در آن سناریوهای مختلفی را می‌توان محل تأمل قرار داد که نتایج حاصل از اجرای یکی از سناریوها در شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که ضریب جینی در مدت 20 سال سیر نزولی داشته است.