مطالعات وقف و امور خیریه

رادیو و کارکرد آن در ترویج امور خیریه و پویشگری دینی – اجتماعی

/post-1235

ویدا همراز؛ استادیار گروه رادیو دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما در مقالۀ «مطالعۀ کارکردهای رادیو در مناسک‌سازی امور خیریه و پویشگری دینی – اجتماعی» در پی آن است تا مشخص کند که چگونه باید از ظرفیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی رادیو برای ترویج امور خیریه و مناسک‌سازی استفاده شود و اکنون وضعیت رادیو در زمینۀ مناسک‌سازی امور خیریه چگونه است.