مبارزه با بی خانمانی کودکان

مؤسسه «تمرکز ایرلند»؛ خیریه‌ای که بی‌خانمان‌ها را خانه‌دار می‌کند

/post-1171

همزمان با گسترش پدیدۀ بی‌خانمانی در ایرلند، یک خیریه با حمایت مالی گروه‌های رسانه‌ای، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و ... برای  پایان‌دادن به بی‌خانمانی کودکان، نوجوانان و جوانان در تلاش است و مدیران آن معتقدند که حل این مشکل امکان‌پذیر و قابل تحقق است.