طرح اکرام ایتام و محسنین

۹۱۳ ایرانی خارج از کشور طی 9 ماه اخیر به طرح «اکرام ایتام و محسنین» پیوستند

/post-649

913 ایرانی جدید خارج از کشور طی 9 ماه اخیر به حامیان طرح «اکرام ایتام و محسنین» که توسط کمیته امداد راهبری می‌شود، پیوستند.