سازمان های غیر دولتی بین المللی در ژاپن

نگاهی به فعالیت‌های خیریه و داوطلبانه در ژاپن

/post-909

فعالیت‌های داوطلبانه، رونق بیشتری از فعالیت‌های خیریه (مبتنی بر دهش سازمان‌یافته) در ژاپن دارد و تنوع آن، دامنه وسیعی از فعالیت‌های محیط زیستی تا کمک به سالمندان را در بر می‌گیرد. همچنین توکیو، مهم‌ترین میزبان برای بسیاری از بنیادهای بین‌المللی خیریه و مردم‌نهاد در آسیاست.