خیریه های اسلامی در ماه رمضان

فعالیت خیریه‌های اسلامی در اروپا و آمریکا در ماه رمضان

/post-840

در جوامع اسلامی ممکن است بسیاری از مردم زکات، کفاره و کمک‌های خود را مستقیماً به آشنایان، اطرافیان و نیازمندان اهدا کنند، اما مسلمانان در اروپا و آمریکا، در ماه رمضان، غالباً کمک‌های مالی خود را به خیریه‌های اسلامی اختصاص می‌دهند.