تخلیه انگیزشی در امر خیر

شاخص‌ اصلی تخلیۀ انگیزشی در نیکوکاری بر پایۀ آموزه‌های اسلامی

/post-1208

در مقالۀ «نظریه‌ها و شواهد تخلیه انگیزشی در مشارکت امر خیر؛ به سوی یک نظریه اسلامی»، پدیدۀ تخلیۀ انگیزشی در امر خیر محل تأمل قرار گرفته است و براساس یافته‌های پژوهش، تخلیۀ انگیزشی زمانی رخ می‌دهد که مرتبه‌ای از نفس فرد تحریک شود که پایین‌تر از مرتبه به فعلیت‌رسیده وی است.