بی خانمانی در انگلستان

درخواست 120 خیریه انگلیس از دولت برای توجه به مسئلۀ بی‌خانمانی جوانان

/post-676

بحران «بی‌خانمانی» و «بی‌خانمانی پنهان» در میان جوانان انگلیس، باعث شده  است تا 120 خیریه این کشور با ایجاد یک پویش با نام «PlanForThe136k» توجه دولت را نسبت به این مسئله مطالبه کنند.