بحران بشردوستانه در کنگو

درخواست سازمان‌های بشردوستانۀ جهانی برای کمک به مردم در شرق کنگو

/post-1085

با شدت‌گیری بحران بشردوستانه در «کینشاسا» پایتخت کنگو، سازمان‌ها و خیریه‌های بشردوستانه بین‌المللی درخواست کمک فوری برای هفت میلیون نفر آواره  و بیش از سه میلیون کودک در معرض خطر سوءتغذیه و بیماری­‌های مختلف را دارند.