انجمن خیرین میراث فرهنگی خراسان رضوی

انجمن خیرین میراث‌فرهنگی خراسان رضوی آغاز به کار کرد

/post-1262

پنجمین انجمن خیران میراث‌فرهنگی کشور در خراسان رضوی با حضور مشاور معاون میراث‌فرهنگی کشور آغاز به کار کرد.